Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Ons Wooneiland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als Ons Wooneiland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met
ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van klanten in het algemeen

Persoonsgegevens van klanten worden door Ons Wooneiland verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
- Onze administratie;
- De communicatie met u;
- In het algemeen om de opdracht te kunnen uitvoeren.
Als u ons een vraag gesteld heeft dan maken we gebruik van de gegevens die u ons heeft verstrekt.
Voor een advies of opdracht vragen wij u om een aantal gegevens aan ons door te geven, zoals
voornamen, achternaam, adresgegevens (inclusief e-mailadres), telefoonnummer, geslacht,
geboortedatum, geboorteplaats, overlijdensdatum en burgerlijke staat. Wij vragen u ook om uw
geldige identiteitsbewijs te zien en daarvan een fotokopie met voorlegger te maken.
Uw persoonsgegevens worden door Ons Wooneiland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Makelaars zijn wettelijk verplicht om verkoopdossiers 5 jaar te bewaren. Voor de
Belastingdienst moeten wij een deel van onze administratie, waar eventueel
persoonsgegevens in kunnen zitten, 7 tot 10 jaar bewaren.

Persoonsgegevens van klanten die een zoekprofiel hebben ingevuld

Persoonsgegevens van klanten die een zoekprofiel op onze website hebben ingevuld worden door
Ons Wooneiland gebruikt voor het toezenden van informatie over nieuw aanbod, dat voldoet aan de
criteria die u heeft ingevuld in het zoekprofiel. Wij versturen alleen aanbiedingen als u daar zelf een
aanvraag voor heeft ingediend. Hiervoor vragen wij u om de volgende gegevens:
- Voorletters;
- Achternaam;
- Adres;
- Postcode;
- Plaats;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Ons Wooneiland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode van 12 maanden;
- Totdat u zich afmeld voor het ontvangen van aanbod.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld aan een notaris in verband met een leveringsakte waarin u
één van de partijen bent.
Als wij persoonsgegevens doorgeven aan anderen maken wij hierover afspraken met hen om uw
privacy te beschermen.

Bewaartermijn

Ons Wooneiland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Ons Wooneiland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op!